Naujienos

Alytaus kredito unijos 2023 m. pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos 2022 m. veiklos ataskaitą

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: įvertinti teigiamai valdybos 2022 m. veiklos ataskaitą.

  1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: įvertinti teigiamai paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaitą

  1. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

Nutarta patvirtinti Metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Pelną paskirstyti pagal pateiktą  nutarimo projektą

Nutarta: patvirtinti 2022 m. finansinę atskaitomybę. Pritarti pelno paskirstymo projektui – visą 2022 m. veiklos rezultatą, 5 894,54 Eur (penkių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 54 ct.) pelną, perkelti į privalomąjį rezervą (rezervinį kapitalą).

  1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: patvirtinti 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą

  1. Narių, nevykdančių kredito unijos nario pareigų, šalinimo iš narių sąrašo pagal patvirtintą valdybos sąrašą.

NUTARTA:  Šalinti narius, nevykdančius kredito unijos nario pareigų iš Alytaus kredito unijos narių sąrašo  pagal valdybos patvirtintą sąrašą.

  1. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką. Su informacija nariai susipažino.

VNS metu  kredito unijos valdybos pirmininko pasakytas tekstas  Rasite čia

Atgal