Naujienos

Alytaus kredito unijos 2022 m. pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

ALYTAUS KREDITO UNIJOS

Visuotinio narių susirinkimo PROTOKOLAS 

2022 m.  balandžio mėn. 21 d. Nr. 22-VNS-1

Alytus

2022 m. balandžio 21 d. buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą paskelbta 2022 m. balandžio ­­­16 d. „Alytaus naujienose“, Alytaus kredito unijos interneto svetainėje, Lietuvos Centrinės kredito unijos svetainėje, nariams išsiųstos trumposios (SMS) žinutės.

             2022 m. balandžio 21 d. Alytaus kredito unija turėjo 942 narių, turinčių balsavimo teisę. Į pakartotinį susirinkimą atvyko 32 kredito unijos nariai, raštu balsavo 63 nariai, iš kurių 6 narių balsavimo biuleteniai buvo sugadinti. Iš viso sprendimus priėmė 89 nariai.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.

8. Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

9. Dėl stebėtojų tarybos sudarymo. 

10. Stebėtojų tarybos narių rinkimas, jei bus nutarta sudaryti stebėtojų tarybą.

11. Alytaus kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

             Stebėtojų tarybos narys Albertas Kupinas praneša, kad susirinkime dalyvauja 32 kredito unijos nariai (sąrašas pridedamas – priedas Nr.1, vienas sąraše užsiregistravęs unijos nario šeimos narys (sutuoktinė) neturi balso teisės, nes nėra unijos narė ir neturi  nuotarinio įgaliojimo balsuoti) ir 63 nariai balsavo raštu (sąrašas pridedamas – priedas Nr.2, 6 balsavimo biuleteniai sugadinti) ir siūlo išrinkti balsų skaičiavimo komisiją iš 3-jų narių, susirinkimo pirmininką, sekretorių ir pajininkų atstovą.

Siūloma į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus – Aidą Ikasalienę, Ramintą Vaitiekūnienę ir Oną Turčinienę.

BALSUOJA: „už“ Aidą Ikasalienę – 31 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

BALSUOJA: „už“ Ramintą Vaitiekūnienę – 31 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

BALSUOJA: „už“ Oną Turčinienę – 31 balsas, „ prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

NUTARTA: į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti pajininkus Aidą Ikasalienę, Ramintą Vaitiekūnienę ir Oną Turčinienę.

Siūloma susirinkimo pirmininku išrinkti Albertą Kupiną.

              BALSUOJA: „už“ – 31 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

NUTARTA: susirinkimo pirmininku išrinkti Albertą Kupiną.

Siūloma susirinkimo sekretore išrinkti Gitą Adomaitienę.

              BALSUOJA: „už“ – 31 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

        NUTARTA: susirinkimo sekretore išrinkti Gitą Adomaitienę.

Siūloma visuotinio narių susirinkimo pajininkų atstovu, įgaliotu pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą, išrinkti kredito unijos narį Vitą Žebrauską.

BALSUOJA: „už“ – 31 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

NUTARTA: pajininkų atstovu išrinkti ir įgalioti pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą Vitą Žebrauską.

  1. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 81 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 8 balsai.

Nutarta: įvertinti teigiamai stebėtojų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.3).

  • SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 84 balsai, „prieš“ – 2 balsai, „susilaikė“ – 3 balsai.

Nutarta: įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.4)

  • SVARSTYTA. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Išklausiusi valdybos ataskaitą,teisės pasisakyti paprašo buvusi stebėtojų tarybos narė Aldona Klimkevičienė. A. Klimkevičienė turi pastabų valdybos pirmininkui Zenonui Anušauskui dėl jo vadovavimo, dėl to kad valdybos pirmininkas unijoje tiek oficialiai tiek neoficialiai yra keliose pareigose – valdybos pirmininko, administracijos vadovo, taip pat įtakoja paskolų komiteto sprendimus. Unijos valdymas yra sutelktas vieno asmens rankose. Unijos narė sako, kad reikėtų atskirti administracijos vadovo ir valdybos pirmininko pareigas, be to unijos vadovų pareigos turėtų būti apmokamos, kad vadovai būtų suinteresuoti domėtis kredito unijos veikla. Taip pat A. Klimkevičienė sako, kad turėtų būti į minėtų pareigų vieną vietą atrenkami bent trys unijos nariai su aukštuoju teisiniu ar ekonominiu išsilavinimu. Buvusi stebėtojų tarybos narė pasipiktinusi, kad nesant rinkimų tvarkos unijoje buvo eliminuoti iš vadovų pareigų tokie unijos nariai kaip Algis Malaškevičius, Alfonsas Kupčinskas, o vietoj jų išrinkti nesugebėjusios veiklos tęsti Varėnos kredito unijos vadovai. Taip pat apskundus rinkimų rezultatus ir unijos veiklą Lietuvos bankui ir LCKU surengus esamiems kredito unijos vadovams žinių patikrinimo egzaminus, prasčiausiai egzaminą išlaikė ilgametis unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Zenonas Anušauskas. A. Klimkevičienę nustebino, kad geriausiai egzaminą išlaikė nauja unijos darbuotoja paskolų vadybininkė Kristina Tarailė, kuri labai išsamiai pateikdavo informaciją apie kreditų prašytojus, kad nebelikdavo ko ir paklausti. A. Klimkevičienė sako, kad ji yra ilgametė kredito unijos narė, buvusi stebėtojų tarybos narė, ir jai yra nemalonu, kad po tiek metų ateiti į kredito uniją nesinori, ji planuoja iš unijos narių išstoti.

BALSUOJA: „už“ – 82 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 7 balsai.

Nutarta: įvertinti teigiamai valdybos 2021 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.5).

   4.  SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

BALSUOJA: „už“ – 82 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 7 balsai.

Nutarta: įvertinti teigiamai paskolų komiteto 2021 m. veiklos ataskaitą (priedas Nr.6).

  • SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

     Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas (priedas Nr.7):

BALSUOJA: „už“ – 88 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

Pelno paskirstymas pagal pateiktą  nutarimo projektą (Priedas Nr. 8):

BALSUOJA: „už“ – 87 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 2 balsai.

Nutarta: patvirtinti 2021 m. finansinę atskaitomybę (priedas Nr. 7). Pritarti pelno paskirstymo projektui (priedas Nr. 8) – visą 2021 m. veiklos rezultatą, 42 995,80 Eur (keturiasdešimt dviejų tūkstančių devyniasdešimt devynių eurų 80 ct.) pelną, perkelti į privalomąjį rezervą (rezervinį kapitalą). 

  • SVARSTYTA. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.                                                                                                              

              BALSUOJA: „už“ – 88 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

      Nutarta: patvirtinti 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (priedas Nr. 9).

  • SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimas.

Paskolų komiteto nariu išrinkti:

BALSUOJA: „už“ Marių Mankauską – 88 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

Paskolų komiteto pirmininku išrinkti:

BALSUOJA: „už“ Edmundą Samauską – 83 balsai, „prieš“ – 3 balsai, „susilaikė“ – 3 balsai.

NUTARTA: paskolų komiteto nariu išrinkti Marių Mankauską, paskolų komiteto pirmininku išrinkti Edmundą Samauską.

  • Informacija apie pajų grąžinimą ir pajų grąžinimo tvarką.

Valdybos pirmininkas Zenonas Anušauskas informuoja, kad Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 p. įpareigoja visuotinio narių susirinkimo, kuriame patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, dalyvius informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, jeigu jie bus mažinami, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Valdybos pirmininkas praneša, kad unijai 2021 m. baigus pelningai, nariams patvirtinus teigiamą kredito unijos veiklos rezultatą, 42 995,80 Eur pelną, grąžinami pajiniai įnašai mažinami nebus ir informuoja narius apie pajų grąžinimo tvarką (Priedas Nr. 10). Kadangi kredito unija privalo grąžinti pajinius įnašus laikantis LR Kredito unijų įstatyme ir Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarime Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatytos tvarkos unijos nariai su informacija tik supažindinami, balsavimas nereikalingas.

BALSUOJA: „už“ – 22 balsai, „prieš“ – 58 balsai, „susilaikė“ – 9 balsai.

              NUTARTA: stebėtojų tarybos kredito unijoje nesudaryti.

Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas Albertas Kupinas praneša, kadkredito unijos nariams nusprendus nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, stebėtojų tarybos, stebėtojų tarybos narių rinkimų klausimas nesvarstomas.

  BALSUOJA: „už“ – 83 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 6 balsai.

  Nutarta: patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos (be stebėtojų tarybos) įstatus.

Pirmininkas                                                                                             Albertas Kupinas

Sekretorė                                                                                                 Gita Adomaitienė

Pajininkų įgaliotas atstovas                                                                   Vitas Žebrauskas

Atgal